สาส์นจากนายกเทศมนตรี

“การบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวใจหลักก็คือประชาชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามแวง จึงเน้นประชาชน เป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชน นั่นเอง”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ นำนวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

รู้จักเรา

เทศบาลตำบลตัวอย่าง ได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด  ๗  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ๙  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

หัวข้อข่าวสารกิจกรรมของหน่วย

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น

ข่าวล่าสุด

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อาร์มี่โฮสต์ ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์และยังช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น